Monthly Archives - Tháng Bảy 2017

Nông Dân đánh bạc với mùa lũ năm 2017

Hiện mực nước khu vực đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp đang biến động lên. Những dự báo tình hình nước lũ đã được ngành chức năng khuyến cáo đến người dân, tuy nhiên những ngày qua, diện tích lúa vụ 3 ngoài quy hoạch ở huyện Hồng Ngự đang tăng lên. Với lịch xuống giống hiện tại, nguy cơ nước lũ đe dọa diện tích này rất cao. Ở khu đê bao số 1 xã Thường Phước 1 trong khi [...]